TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI

Dong Nai Economics and Technology College

Chào mừng quý khách đến với website trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai - http://www.dnet.edu.vn
Tuyển sinh 2018

Tìm kiếm

Mô hình trường

mohinhtruong

Logo Trường

Video trường

Google Maps

Login Form

Đang trực tuyến

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

Đang cập nhật

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
ĐIỀU 1. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ.

1. Khoa Điện – Điện tử là đơn vị chức năng thuộc Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Nhơn Trạch; có quan hệ đồng cấp với các Phòng, Khoa trong bộ máy tổ chức và quản lý của nhà trường.

2. Khoa Điện – Điện tử có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý các ngành học: Điện công nghiệp, Điện tử, Điện lạnh và các môn chuyên ngành liên quan.

ĐIỀU 2: NHIỆM VỤ CỦA KHOA

1. Quản lý toàn diện công tác chuyên môn. Tổ chức thực hiện giảng dạy các môn chuyên ngành: Điện công nghiệp, Công nghệ tự động hóa và Công nghệ cơ - điện lạnh.

2. Quản lý Giáo viên, viên chức người lao động theo qui định của pháp luật; quản lý học sinh thuộc chuyên ngành quản lý của khoa. Riêng học sinh thuộc đối tượng trung học cơ sở, Khoa quản lý từ năm thứ 2 trở đi.

3. Quản lý và khai thác toàn bộ tài sản, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ cho công tác giảng dạy thuộc khoa.

4. Xây dựng kế họach đào tạo, phân phối chương trình các môn học chuyên ngành, viết giáo trình, đề xuất nghiệm thu giáo trình phục vụ công tác giảng dạy; dây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo, liên kết sản xuất, áp dụng khoa học, công nghệ vào việc cải tiến nội dung giảng dạy.

5. Xây dựng kế họach đào tạo chuyên ngành, kế họach phát triển ngành nghề đào tạo, đề xuất các đề án, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn; xây dựng và triển khai thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên trong khoa.

6. Tham mưu, đề xuất mời giáo viên thỉnh giảng các môn chuyên ngành thuộc khoa.

ĐIỀU 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA

1. Trưởng khoa

2. Phó Trưởng khoa

3. Trưởng bộ môn

4. Trưởng xưởng

5. Giáo viên giảng dạy

6. Học sinh thuộc Khoa

ĐIỀU 4: CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG KHOA

1. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của khoa bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

2. Nắm tình hình tổng hợp những vấn đề cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ của khoa và các bộ môn. Nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo trường biện pháp giải quyết.

3. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng, đề xuất kế họach học tập, nghiên cứu khoa học nâng cao trình đô chuyên môn cho giáo viên trong khoa, nhằm đáp ứng yêu cầu trong phạm vi mình quản lý.

ĐIỀU 5: CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÓ TRƯỞNG KHOA

1. Giúp việc cho Trưởng khoa quản lý và thực hiện nhiệm vụ của khoa theo kế họach. Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về phạm vi công việc được phân công.

2. Thay mặt Trưởng khoa điều hành chung mọi hoạt động của khoa khi Trưởng khoa đi vắng. Phó trưởng khoa được quyền ra quyết định trong phạm vi công việc được phân công và khi được Trưởng Khoa ủy quyền có hiệu lực.

3. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức được phân công.

ĐIỀU 6: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN

1. Đảm nhận việc tổ chức đào tạo ít nhất một lĩnh vực hoặc một ngành trong nhà trường. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn trong chương trình, kế họach chung của khoa, trường.

2. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên sọan giáo trình, tài liệu liên quan đến chuyên môn được khoa và trường giao.

3. Tổ chức họat động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa, chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với

họat động sản xuất, bổ sung nguồn tài chính cho trường, nâng cao thu nhập của giáo viên.

4. Bộ môn là đơn vị cơ sở trong việc xây dựng đội ngũ, cán bộ kỹ thuật, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thuộc chuyên ngành

5. Tùy theo nhiệm vụ và nhu cầu trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, bộ môn đề xuất với nhà trường thông qua khoa để được trang bị kinh phí. Nếu là những trang thiết bị lớn, phải lập đề án gửi lên khoa, trường

6. Bộ môn có trách nhiệm quản lý tốt cơ sở vật chất. Mọi hư hỏng, mất mát các trang thiết bị của bộ môn phải quy trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tập thể, báo cáo lên khoa, trường để có hướng xử lý.

ĐIỀU 7: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ môn và chịu trách nhiệm trước khoa, trường về kết quả thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của tổ bộ môn bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

2. Nắm tình hình tổng hợp những vấn đề cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ môn. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng, đề xuất kế hoạch học tập, nghiên cứu khoa học nâng cao trình đô chuyên môn cho giáo viên trong bộ môn, nhằm đáp ứng yêu cầu trong phạm vi mình quản lý.

3. Tham mưu, đề xuất khoa mời giáo viên thỉnh giảng các môn thuộc bộ môn

ĐIỀU 8: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG XƯỞNG

1. Quản lý máy móc, trang thiết bị và tài sản do bộ môn, khoa và trường giao.

2. Tổ chức thực hiện việc giảng dạy tại xưởng mình phụ trách theo kế hoạch của bộ môn, khoa và của nhà trường.

3. Xây dựng kế hoạch thực tập, kế hoạch sử dụng máy móc, trang thiết bị hiệu quả.

ĐIỀU 9: NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN

1. Giảng dạy môn học được phân công theo kế hoạch giảng dạy, chương trình và mục tiêu đào tạo của trường, nhận xét đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Tham gia thực nghiệm, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, áp dụng tiến độ khoa học, công nghệ vào việc cải tiến nội dung bài giảng và phương pháp giảng dạy giáo dục học sinh.

3. Thực hiện các quy định của pháp luật, điều lệ trường, quy chế đào tạo, tôn trọng, giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho học sinh.

4. Rèn luyện đạo đức, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, giữ gìn phẩm chất uy tín và danh dự của giáo viên.

5. Tham gia các hoạt động văn hóa – xã hội, thực hiện nghĩa vụ công dân và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10: NHIỆM VỤ CỦA HOC SINH

1. Chấp hành pháp luật của Nhà nước, thực hiện các quy định của Điều lệ, quy chế do nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Hoàn thành trong thời hạn quy định tất cả nội dung học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà trường.

3. Tôn trọng giáo viên, cán bộ, viên chức của nhà trường.

4. Thực hiện nghĩa vụ đóng học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Tham gia sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn thể, lao động công ích và các hoạt động phục vụ xã hội.

6. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường.

7. Được hưởng các chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật./.